Popović Samardžić: Marinovićevo postupanje će ispitati tužilaštvo

Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić objavila je niz nepravilnosti koje je tokom tri godine sprovodio direktor Montefarma Goran Marinović.

Popović Samardžić je to iznijela u tekstu na svom profilu na Fejsbuku.

Portal PRESS integralno prenosi tekst:

Nakon objavljenog Negativnog mišljenje na pravilnosti poslovanja Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“, koje je dala Državna revizorska institucija, u kojem su navedene nepravilnosti u poslovanju ove državne ustanove pod rukovodstvom gdina Marinovica, isti je proslijeđen na postupanje Tužilaštvu.

Nakon objavljenog izvještaja i vijesti da je preuzimao nepostojeći dug Fonda prema privatnoj veledrogeriji Medica Lani, i time kreditirao privatnu firmu od novca poreskih obveznika, Gdin Marinović nastavio je sa intenzivnim zapošljavanjem.

U posljednjih nekoliko dana na Zavodu za zapošljavanje mogli su se naći česti oglasi objavljeni od strane Montefarma, koji je već zatrpan prekobrojnom radnom snagom. Partijsko jačanje infrastrukture ili državni interes.

U više navrata protekle tri godine govorili smo o zloupotrebama u procesu javnih nabavki, koje je gdin Marinović vrlo otvoreno i neskriveno sprovodio. Tokom 2021. i 2022. pod izgovorom Kovida, ali u 2023. ova praksa je nastavljena. Isto je konstatovano u izvještaju DRI.

Usput da se podsjetimo šta još piše u izvještaju DRI:

Subjekat revizije je u postupcima jednostavnih nabavki pojedinačne vrijednosti ispod 5.000,00€, nabavljao ljekove i medicinska sredstva od dobavljača sa kojima ima sklopljene ugovore kroz otvorene postupke ili kroz pregovaračke postupke bez predhodno objavljenog javnog poziva (4 najveća dobavljača zbirno učestviju u iznosu 1.636.635,84€). Subjekat revizije je postupanje suprotno Zakonu o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, obrazložio razlozima hitnosti nabavke medikamenata i medicinskog materijala. Revizijom je ustanovljeno postupanje suprotno članu 26 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, kojim je definisan vrijednosni limit za nabavke roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00€ u slučajevima nabavke razne druge robe,opreme i materijala u sedam slučajeva.

U ZUACG „Montefarm” je više puta vršena izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistamatizaciji radnih mjesta. Državnim revizorima nije dat na uvid prečišćeni tekst Pravilnika o sistematizaciji, tako da se nijesu mogli uvjeriti koliko je radnih mjesta predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u ZUACG” Montefarm”.

Dat je na uvid pregled broja od 437 zaposlenih po organizacionim cjelinama subjekta revizije sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine. Stavljen je na uvid i spisak od 145 lica koja su u ZUACG „Montefarm” bila radno angažovana preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih u 2022.godini.

U ZUACG „Montefarm” je u poslovnoj 2022. godini preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih radilo 145 lica za koje je po osnovu zarada i poreza i doprinosa na lična primanja isplaćeno 1.074.700,57€.

Ugovori o djelu su zaključivani sa 37 lica na ime pomaganja u prodaji ljekova i medicinskih sredstava u apoteci, pružanja usluga farmaceutskog tehničara, molersko-farbarskih radova, konsultativnih poslova iz oblasti medija i marketinga, obuke zaposlenih iz oblasti javnih nabavki i stručne podrške u vršenju poslova vezanih za javne nabavke, primanje i pakovanje robe, čišćenje i održavanje zelenih površina i sl. Ugovori o djelu su zaključivani i sa opisom poslova koji spadaju u osnovnu djelatnost poslodavca, koji su morali biti sistematizovani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta subjekta revizije. Polazeći od činjenice da poslove iz nadležnosti ustanove obavljaju zaposleni u istoj to je ugovore o djelu moguće zaključivati jedino za pružanje usluga koje nijesu predviđene radnim mjestima u okviru Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Utvrđeno je da subjekt revizije angažuje izvršioce po ugovorima o djelu puno radno vrijeme i duži vremenski period. Ovakav način angažovanja lica dovodi do negativnih posledica koje se ogledaju u pravnoj i socijalnoj nesigurnosti, što u konačnom može da dovede do sudskog epiloga.

Subjekt revizije treba da zaključuje ugovore o djelu saglasno važećoj zakonskoj regulativi, sa ugovorenom naknadom, uz obavezu izvršilaca da dostave potvrde o radno pravnom statusu i izvještaje o sprovedenim aktivnostima po zaključenim ugovorima, uz obezbjeđenje nadzora i kontrole. Ugovorima o djelu mogu se angažovati lica samo za obavljanje poslova koji nijesu iz opisa poslova zaposlenih iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta subjekta revizije.

Redakcija portala PRESS

Subscribe
Notify of
guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me

 

PRIJAVI PROBLEM!

Uređivački tim Press Onlin Portal-a garantuje anonimnost svima koji prijave problem i obavezuje se da će po važećem “Zakonu o zaštiti podataka i ličnosti” štititi izvor.

Prioritet će imati prijave za nezakonite procedure javnih tendera.