Za člana borda direktora EPCG imenovano lice osuđivano za zloupotrebu službenog položaja

Za člana borda direktora Elektroprivrede Crne Gore predložen je Tahir Đonbaljaj koji je bio osuđen na deset mjeseci zatvora zajedno sa predsjednikom opštine Rožaje zbog sumnje da su oštetili gradsku kasu za 11.000 evra, saznaje portal Borba.

Đonbaljaj, koji je vršio dužnost samostalnog savjetnika za građevinarstvo, optužen je da je zloupotrijebio službeni položaj i oslobodio investitore S.M. i Š.M. plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i stambenog objekta u Gusinju.

Pored Đonbaljaja, Bošnjačka stranka je predložila i Emira Strujića u Bord direktora Elektroprivrede.

Tahir Đonbaljaj prvostepeno je osuđen zajedno sa predsjednikom op­šti­ne Plav Or­hanom Šah­ma­no­vićem zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.

Šahmanović je tada osuđen na godinu dana zatvora. Osim Šah­ma­no­vi­ća, na de­set mje­se­ci za­tvo­ra osu­đen je sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik za gra­đe­vi­nar­stvo u Op­šti­ni Ro­ža­je Ta­hir Đon­ba­ljaj, dok je na­mje­šte­nik za ob­ra­čun na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta Jo­van Lon­ča­re­vić tada do­bio osam mje­se­ci ro­bi­je.

Pre­ma op­tu­žni­ci, oni su zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ošte­ti­li grad­sku ka­su za 11.000 eura.

Šah­ma­no­vić je, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći slu­žbe­ni po­lo­žaj i pre­ko­ra­če­njem gra­ni­ca slu­žbe­nih ovla­šće­nja, na ne­za­ko­nit na­čin, bez prav­nog osno­va, oslo­bo­dio in­ve­sti­to­re S.M. i Š.M. pla­ća­nja na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta i stam­be­nog objek­ta u Gu­si­nju.

guest
Nije obavezno
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments

Pratite PRESS online portal na Facebook-u.

Marketing

Sve informacije vezane za oglašavanje na našem sajtu možete dobiti putem email-a: marketing@press.co.me